วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

3.6 การใช้ ตัวเลขแทนสมการ SOP และ POS

 เราสามารถเขียนสมการตัวเลขแทนสมการ SOP ได้โดยกําหนดเครื่องหมาย Σ เข้ากับกลุ่มตัวเลขประจําบรรทัดของตารางความจริงในช่องที่มีเอาต์พุตเป็ น 1 ตัวอย่างเช่น สมการ f( Α , Β,C,D) เท่ากับ ΑΒCD + ΑΒCD + ΑΒCD จะเห ็ นว่าเป็ น สมการ SOP ซึ่งมี 4 ตัวแปร คือ Α ,Β,C, D และเอาต์พุตของสมการนี้จะเป็ น 1 อยู่ 4 บรรทัด คือ (1) บรรทัดที่ ΑΒCD = 0,(2)บรรทัดที่ ΑΒ= 0,CD =1 (3) บรรทัดที่ ΑC = 0,ΒD =1 และ (4) บรรทัดที่ ΑΒD =1และ C = 0 วิธีเขียนตัวเลขแทนสมการให้ทํา ดังนี้


การใช้ตัวเลขแทนสมการ POS ในสมการแบบ SOP นั้น ตัวเลขที่แทนสมการคือ จํานวนบรรทัดแต่ละบรรทัดที่ มีเอาต์พุตเป็ น “1” นํามาร่วมกันภายใต้เครื่องหมาย Σ เช่น f ( Α,Β,C) =Σ (0,2,4,6) เป็ นต้น แต่สมการแบบ POS นั้นจะนับเอาค่าตัวเลขเฉพาะบรรทัดที่มีเอาต์พุตเป็ น “0” มาเขียนรวมกัน ภายใต้เครื่องหมาย π เช่น f ( Α,Β,C)=π (1,3,5,7) เป็ นต้น และต้อง อย่าลืมว่าในสมการแบบ POS นั้น ตัวแปรแต่ละตัวต้องเป็ น NOT เมื่อค่าคงที่ของตัวมัน เป็ น “1” และแต่ละบรรทัดที่เอาต์พุตเป็ น “0” ต้องนําเอาตัวแปรทุกตัวมากระทําการ OR กัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น