วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

3-2 กฎของพ ี ชคณิตบ ู ล ี น (Boolean algebra Law’s)

      กฎและสูตรต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นมาจากการกระทําตามตัวกระทําของตัวแปรใด ๆ หรือค่าคงที่ใด ๆ กับตัวแปร ซึ่งแยกเป็ น 6 กลุ่ม รวม 21 สูตร คือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น