วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

3-1 บทนํา

        พีชคณิตบูลีนค้นพบโดย George Boole นัก คณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ประกอบด้วยสมการที่แสดง ความสัมพันธ์ของค่าคงที่และตัวแปร แต่ค่าคงที่ของพีชคณิต บูลีน คือค่าในเลขฐาน 2 (1 และ 0 เท่านั้น) ส่วนค่าคงที่ใน พีชคณิตทั่วไปคือค่าตัวเลขฐาน 10 (ประกอบไปด้วยเลข 0-9) ดังนั้นกฎและสูตรต่าง ๆ ของพีชคณิตบูลีนจึงแตกต่างกว่า ตัว กระทําในพีชคณิตบูลีนมี 3 ตัว คือ แอนด์ (AND ( )) ออร์ (OR (+)) นอต (NOT (-)) และตัวกระทําดังกล่าวเป็ นกฎที่เป็ นจริงเสมอ และตัวกระทํา เหล่านี้ได้มีผู้ศึกษาแล้วว่ามีความสัมพันธ์กันกับลักษณะของวงจรรีเลย์คือ การเปิดและ ปิดหน้าสัมผัสของวงจรรีเลย์เปรียบได้กับตัวแปรในสมการบูลีนกระทําการ AND, OR หรือ NOT กัน ต่อมาเมื่อวิวัฒนาการทางด้านการสร้างวงจรรวมเกี่ยวกับวงจร สวิตชิ่ง มีการพัฒนามากขึ้น จึงมีการสร้างวงจรสวิตชิ่งที่ทําหน้าที่เป็ นตัวกระทํา AND, OR และ NOT บรรจุอยู่ในวงจรรวมแบบตัวถังพลาสติกทั้งชนิดทีทีแอลและซีมอสโดยให้ ชื่อวงจรที่ทําหน้าที่เป็ นตัวกระทําดังกล่าวว่าแอนด์เกตออร์เกต และนอตเกต มี ความสัมพันธ์เหมือนกับวงจรรีเลย์ที่มีการเปิดและปิดของหน้าสัมผัสที่มีความสัมพันธ์กับ พีชคณิตบูลีน จึงนิยมใช้พีชคณิตบูลีนแก้ไขปัญหาทางวงจรดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เช่นในด้านการออกแบบวงจรดิจิตอลตามเงื่อนไขหรือฟังก์ชันที่กําหนดโดยลักษณะของงานที่ แตกต่างกัน การเปลี่ยนรูปแบบของวงจร และการลดต้นทุนการผลิตวงจร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น